Польша может не успеть к разделу Украины

Polska może nie zdążyć wziąć udziału w rozbiorze Ukrainy / Michaił Oszerow
15 мая 2014  02:02 Отправить по email
Печать

Стремительно развивающиеся события на юге и востоке Украины пока не повлияли на позицию польской элиты. В действиях и заявлениях польских политиков и государственных деятелей сейчас видна некоторая пауза. Возможно, именно сейчас они обдумывают новые украинские реальности.

Szybko rozwijające się wydarzenia na południowej i wschodniej Ukrainie nie wpłynęły na stanowisko polskiej elity. W działaniach i wypowiedziach polskich polityków i mężów stanu dostrzegalna jest teraz pauza. Być może właśnie teraz zastanawiają się nad nową ukraińską rzeczywistością.

До недавнего времени политика Польши сводилась к поддержке антироссийской украинской оппозиции и как бы представлению интересов Украины в Европе, к ускорению евроинтеграции Украины. После февральского переворота новая незаконная власть Украины получила полную польскую политическую поддержку. Условно говоря, почти вся польская элита поддерживала позицию "сильной Украины, направленной против России". Эта позиция не отвечала польским национальным интересам и резко ухудшила отношения Польши с Россией.

Do niedawna polityka Polski ograniczała się do wspierania antyrosyjskiej opozycji ukraińskiej i tak jakby reprezentowania interesów Ukrainy w Europie, dla przyśpieszenia integracji europejskiej Ukrainy. Po rewolucji lutowej nowy nielegalny rząd Ukrainy otrzymał pełne polskie poparcie polityczne. Ogólnie rzecz biorąc, prawie cała polska elita poparła stanowisko "silnej Ukrainy, zorientowanej przeciwko Rosji". To stanowisko nie było zgodne z polskimi interesami narodowymi i dramatycznie pogorszyło relacje między Polską a Rosją.

Польша – государство с огромной исторической памятью. Эта память включает в себя и огромную, захватившую русские земли Речь Посполитую, и походы на Москву в Смутное время, и поражение от войск Богдана Хмельницкого, и разделы Польши, и Волынскую резню, учинённую бандеровцами. Несколько сотен тысяч поляков в 1947 – 1949 годах было добровольно-принудительно выселено из Западной Украины и Западной Белоруссии в Польшу, и многие поляки это тоже хорошо помнят.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Polska - to państwo z ogromną pamięcią historyczną. W jej skład wchodzi ogromna, zdobywająca rosyjskie ziemie Rzeczpospolita, i wojenne pochody na Moskwę w czasach Smuty, i klęska zadana przez wojska Bohdana Chmielnickiego, i rozbiory Polski, i rzeź wołyńska, sprawcami której byli banderowcy. Kilkaset tysięcy Polaków w latach 1947 - 1949 zostało dobrowolnie - przymusowo wysiedlone z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi do Polski, a liczni Polacy także i to doskonale pamiętają.

В Польше всегда присутствовало движение за возвращение Польше всех земель, когда-то входивших в состав Польши. Большая часть из этих земель сейчас принадлежит Украине.

W Polsce zawsze było obecne dążenie do odzyskania wszystkich ziem, niegdyś wchodzacych w skład Polski. Większość tych ziem należy teraz do Ukrainy.

В условиях фактического банкротства Украины, её обезлюживания, потери ряда территорий на юге и востоке встаёт вопрос о распаде или разделе Украины. На бывшее венгерское и польское, а ныне украинское Закарпатье уже претендует Венгрия. Более того, Венгрия проводит политику на создание независимого от Украины и фактически зависимого от Венгрии Закарпатья.

W warunkach faktycznego bankructwa Ukrainy, jej wyludnienia, utraty szeregu terytoriów na południu i wschodzie, pokawia się kwestia rozpadu lub rozbioru Ukrainy Do dawniej węgierskiego i polskiego, a obecnie ukraińskiego Zakarpacia pretendują Węgrzy. Ponadto Węgrzy realizują politykę zmierzającą do utworzenia niezależnego od Ukrainy, a faktycznie zależnego od Węgier Zakarpacia.

Сейчас у Польши появляется исторический шанс на возвращение или на полное или частичное восстановление контроля над утраченными ранее территориями – Закарпатьем, Волынью и Галицией ("Восточными кресами").

Obecnie przed Polska pojawia się historyczna szansa na odzyskanie albo całkowite lub częściowe przywrócenie kontroli nad wcześniej utraconymi terytoriami - Zakarpaciem, Wołyniem i Galicją ("Wschodnimi Kresami").

В самой Польше есть политические силы, которые заинтересованы в этом. Для реализации польских чаяний и надежд Польше нужно немного изменить свою политику на Украине и поддерживать тех украинских политиков на западе Украины, которые хотят независимости от Киева и не поддерживать центральное киевское правительство.

W samej Polsce istnieją siły polityczne, które są tym zainteresowane. Dla realizacji polskich aspiracji i nadzieji Polska powinna trochę zmienić swoją politykę na Ukrainie i wspierać tych ukraińskich polityków na zachodzie Ukrainy, którzy chcą niezależności od Kijowa, a nie wspierać rząd centralny w Kijowie.

Через некоторое время западноукраинские земли сами попросят польского протектората.

Po pewnym czasie ziemie zachodnioukraińskie same poproszą o polski protektorat.

Если это не сделать сейчас, то через некоторое время киевская власть сможет укрепиться. Именно сейчас, когда основные силы Киева отвлечены на восток Украины, у Польши есть исторический шанс на возвращение в той или иной форме своих территорий.

Jeśli nie zrobi tego teraz, to po pewnym czasie władza w Kijowie zdoła się wzmocnić. Właśnie teraz, gdy główne siły Kijowa zostały skierowane na wschód Ukrainy, Polska ma historyczną szansę na odzyskanie w tej lub innej formie swoich terytoriów.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (2):

Selavita
Карма: 0
15.05.2014 12:30, #16854
Кажется, Польша в лице пана Бжезинского громче всех орала про "аннексию" Крыма. И что мы видим?
Вот же, подлая польская натура. А интересно, однако : получи Польша свое обратно, что она будет делать с пышно цветущим нацизмом? Косить?
sergowech
Карма: 9
15.05.2014 22:41, #16874
В ответ на комментарий Selavita #16854 (15.05.2014 12:30)
Этот нацизм имеет польские корни - как поляки могут косить свою сущность? Нет! Они с этим будут жить и гордиться этим!
Считаете ли вы необходимым запретить никабы в РФ?
86.4% ДА
Подписывайтесь на ИА REX
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть